Siirry sisältöön

Onko terveys arvo sinulle?

Tutkija Birgitta Kinnunen kannustaa maatalousyrittäjiä tekemään yrittäjän terveydenhuoltosuunnitelman. Yrittäjällä on hyvät mahdollisuudet työympäristönsä muuttamiseen, ja apua riskienkartoitukseen on tarjolla työterveyshuollossa.

Arvot ovat sisäisiä asenteita, jotka vaikuttavat henkilön mieltymyksiin, käsitykseen ongelmista sekä käyttäytymiseen. Jokainen meistä tekee valintoja ja tekoja elämässään tietyltä arvopohjalta.

Johtamisopeissa puhutaan visiosta eli ”herrojen huaveesta”. Visioiden pohjalla ovat arvot. Maatiloja johdetaan yrittäjien omien arvojen perusteella. Maataloudessa yleisesti tunnistettuja arvoja ovat sukupolvien jatkuvuus ja yrittäjyys.

Jotta maatilan yritystoiminta olisi kannattavaa, huomiota kiinnitetään talouteen ja tuotannon prosessien toimivuuteen. Eläintiloilla tuotantoeläinten hyvinvointi on ensisijaisen tärkeää – muutenhan tulosta ei tule. Useilla tiloilla on eläin­ten ter­vey­den­huol­to­suun­ni­tel­ma, mutta onko tilan yrittäjällä oma terveydenhuoltosuunnitelma?

Työolosuhteisiin on mahdollista vaikuttaa

Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun kyselyn tulosten mukaan maataloustyötä tekevien terveydentilassa olisi parantamisen varaa. Maataloustyötä tekevät saivat matalammat työkykypisteet (asteikolla 0–10) kuin palkansaajat.

Samassa kyselyssä vastaajat arvioivat omia työtilojaan ja tekemäänsä työtä. Työtilat, työvälineiden turvallisuus, työpaikan järjestys ja siisteys sekä valaistus työssä olivat palkkatyötä tekevillä paremmin kuin maataloustyötä tekevillä.

Kyselyn mukaan terveyteen vaikuttavia tekijöitä kuten melua, tärinää, epämukavia lämpöoloja tai runsaasti pölyjä on maataloustyötä tekevien työssä enemmän kuin palkansaajilla keskimäärin.

Toisaalta maatalousyrittäjän työssä on mahdollisuus itse vaikuttaa työn terveydellisiin asioihin. Samaisessa kyselyn perusteella maatalousyrittäjät kokivat, että voivat vaikuttaa työympäristöönsä. Lisäksi maatalousyrittäjät olivat korjanneet työssään terveys- ja turvallisuusriskejä.

Terveyteen panostaminen on investointi

Voisiko tässä olla alku jokaisen tilan ja jokaisen yrittäjän terveydenhuoltosuunnitelmaan? Vaatisiko terveyden ja turvallisuuden huomioon ottaminen arvojen ja asenteiden muutosta? Sen ymmärtämistä, että jokainen meistä on tärkeä ja jokaisen terveyteen ja turvallisuuteen panostaminen on investointi.

Joka aamu kannattaisi muistaa, ettei tuotanto pyöri itsestään, yhtään peltoa ei kynnetä, lehmää lypsetä tai possua ruokita, jos yrittäjä ei tee jotain asioiden eteen.

Yrittäjällä on hyvät mahdollisuudet työympäristönsä muuttamiseen – hän on itsensä esihenkilö. Usein riittää, kun miettii hetken ennen kuin ryhtyy toimeen. Mikä on turvallisin ja terveellisin tapa tehdä tämä työ?

Aina se ei ole nopein, mutta yleensä tehokkain ja tuottavin. Ainakin, jos lasketaan riskillä tehdyn työn seurauksena sattuneen tapaturman kustannukset.

Apua riskien arviointiin työterveyshuollosta

Tuotannon häiriötön sujuminen tukee yrittäjän fyysistä ja henkistä jaksamista. Tuotantoneuvojat auttavat monissa tilan muutoksissa. Neuvontapalvelujen käyttöä helpottaa Ruokaviraston ilmoitus helmikuun alussa tuettujen neuvontapalvelujen käytön jatkumisesta.

EU-maaseuturahastosta rahoitettavat neuvonnat jatkuvat nykyisillä ehdoilla vielä vuosien 2021–22 ajan. Nyt maatila voi saada neuvontaa 15 000 euron edestä. Tähän summaan sisältyvät vuosien 2014–2020 aikana annetut neuvonnat.

Yrittäjän itsensä tekemä riskikartoitus on hyvä tapa käydä riskit läpi systemaattisesti. Riskikartoitus ei yksin riitä, vaan on arvioitava, mitä havaitut riskit toteutuessaan merkitsevät terveydelle ja turvallisuudelle. Maatalousyrittäjät saavat apua riskien terveydellisen merkityksen arviointiin työterveyshuollosta. Tätä mahdollisuutta tosin käyttää liian harva yrittäjä. Jos terveys olisi arvo työterveyshuollossa olisi tungosta.

Työterveyshuollon tilakäynnin kautta jokaisella MYEL-vakuutetulla on käytettävissään noin 900 euroa kalenterivuotta kohti työolojensa terveellisyyden ja turvallisuuden arviointiin, neuvontaan ja ohjaukseen. Työterveyshuollon hankkimisen voi aloittaa olemalla yhteydessä oman kunnan terveyskeskukseen tai etsimällä sopivaa palvelujen tarjoajaa Työterveydeksi.fi verkkosivuilta.

Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy ohjeita työterveyshuollon ostamiseen esimerkiksi sisällön laajuuden ja toteuttamistavan osalta. Olisiko aika tehdä muutos omassa ajattelussa ja nostaa tilan tärkeimmän voimavaran, maatalousyrittäjän, terveys tavoiteltavaksi arvoksi?

Birgitta Kinnunen

Kirjoittaja on tutkinut ja kehittänyt maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa Työterveyslaitoksella Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikössä yli kahdenkymmenen vuoden ajan.